Cercul calității și ciclul dezvoltării școlare

                                                                                  Prof. Cristina Dranca

                                                                           Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir,, Suceava

      Calitate, în sens larg, înseamnă satisfacerea clientului prin intermediul adaptării produsului/serviciului la necesităţile şi aşteptările sale.

Îmbunătăţirea continuă trebuie să fie inclusă în modul de a munci în școală, să fie o direcţie a propriei sale culturi organizaționale, asumată ca o valoare fundamentală.

De aici se naște nevoia existenței unei structuri în cadrul managementului instituției, care să urmărească asigurarea calității, să evalueze procesele, să propună îmbunătățiri. Aceasta este Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC).

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii se constituie în  conformitate cu prevederilor Legii nr. 87 / 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 3928/21.04.2005 privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în instituţiile de învăţământ preuniversitar.

      Componența CEAC

CEAC va fi alcătuită din 8-9 membri, astfel:

  Un coordonator desemnat de conducerea şcolii, cadru didactic.

  3 reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi, în urma propunerilor şi a autopropunerilor, prin vot secret de consiliul profesoral şi validaţi de către Consiliul de Administraţie al şcolii;

  1 reprezentant al părinţilor, desemnat în cadrul şedinţei cu părinţii pe şcoală;

   1 reprezentant sindical;

  1 reprezentant al Consiliului Local, desemnat de acesta; 

   1 reprezentant al elevilor;

  1 reprezentant al minorităților din școală ( unde este cazul).

Atribuțiile CEAC:

1.Elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de organismul de conducere;

2.Elaborează anual, până la data stabilită, prin proceduri interne un raport privind calitatea serviciilor educaţionale şi propune măsuri de ameliorare. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai serviciilor educaţionale prin afişare sau publicare pe site-ul scolii. Raportul anual rezumă autoevaluarea internă şi este pus la dispoziţia unui evaluator extern (ISJ, MEN, ARACIP);

3.Elaborează un plan operaţional anual derivat din strategia aprobată, cuprinzând proceduri şi activităţi de evaluare şi îmbunătăţire a calităţii, plan operaţional pe care îl înaintează Consiliului de Administraţie spre aprobare;

4.Realizează anual sondaje de investigare a opţiunilor elevilor, absolvenţilor, universităţilor şi angajatorilor privind calitatea serviciilor educaţionale;

5.Elaborează propria baza de date şi informaţii privind calitatea serviciilor educaţionale prestate, structurate pe standarde şi indicatori de performanţă la nivel instituţional şi pe fiecare arie curriculară;

6.Elaborează instrumente de evaluare, descrie metode de urmărire a progresului elevilor;

7.Stabileşte procedura de transmitere către părţi a scrisorilor semestriale care să cuprindă informaţii referitoare la frecvenţa, învăţătura şi conduita, activităţile extraşcolare la care a participat şi gradul de interes pentru anumite materii;

8.Elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii ţinând cont de standardele de referinţă şi ghidul de bune practici elaborate de ARACIP.

9.Culegerea datelor privind activitatea cu elevii a cadrelor didactice se va face prin chestionarea directorilor, a responsabililor de comisii metodice, a elevilor, a părinţilor, prin observare a activităţilor efectuate extraclasă, prin analiza documentelor şcolare şi de proiectare, prin chestionarea cadrelor didactice; Coordonatorul şi membrii CEAC nu efectuează inspecţii la clasă, această responsabilitate revenind directorilor şi şefilor comisiilor metodice.

Documentele CEAC:

CEAC își desfășoară activitatea în baza Legii nr. 87 / 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 3928/21.04.2005 privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în instituţiile de învăţământ preuniversitar  și în conformitate cu :

  1. Regulamentul CEAC;
  2. Strategia CEAC;
  3. Proceduri CEAC;
  4. Fișe de atribuții pentru membrii CEAC.

Aceste documente trebuie să fie aprobate de  Consiliul de Administrație din școală.

 

Portofoliul CEAC cuprinde:

1.Proceduri

2.Instrumente de lucru elaborate de CEAC pentru implementarea planului de îmbunătățire și pentru colectarea dovezilor:

- model raport pentru urmărirea progresului școlar;

- model plan remedial pentru disciplinele didactice;

- model fișe de progres;

- model raport de evaluare pentru activitatea catedrelor;

- model fișă de observare a lecției;

- graficul de observare a lecțiilor;

- model raport pentru pregătire suplimentară, anexe prezență;

- model grafic de pregătire suplimentară.

3.Bateria de chestionare:

- chestionare pentru elevi;

- chestionare pentru părinți;

- chestionare pentru cadre didactice;

- chestionare pentru personalul auxiliar și didactic-auxiliar;

chestionare de nevoi;

- chestionare de feed-back;

- chestionare pentru agenții economici;

- ghiduri de interviu.

4. Registrul pentru procese-verbale

5.Registru intrări-ieșiri

6.Portofoliile dovezilor structurate pe cele 7 cercuri ale calității din cadrul colegiului: cercul calității Feed-back, cercul calității  Evaluarea personalului, cercul calității Progresul școlar, cercul calității Performanțe, cercul calității Voluntariat, cercul calității Absolvenți, cercul calității Activități extrașcolare.

 

Calitate-Cercul lui Deming

 

Planificare

      Procesul de planificare presupune, mai întâi, identificarea unor nevoi pe care le au beneficiarii direcți sau indirecți, precum și personalul școlii, cu scopul de a îndeplini standardele sau de a aduce plus valoare. Planificarea activităților se realizează prin intermediul unui plan de îmbunătățire care trebuie să fie corelat cu planurile manageriale ale tuturor compartimentelor și, evident, cu PAS-ul sau PDI-ul.

      Planificarea trebuie cuprindă următoarele etape :

- determinarea nevoilor  clienţilor;

- proiectarea proceselor capabile să răspundă nevoilor identificate;

- transferul planurilor rezultate către departamente

Realizarea

      Realizarea presupune desfăşurarea proceselor planificate, respectând timpul alocat și caracteristicile proiectate inițial.

În cazul în care activitățile nu pot fi realizate, acestea vor constitui baza planului de îmbunătățire din anul următor.

Evaluare

      Etapele procesului de evaluare sunt:

-evaluarea rezultatelor reale;

-compararea acestor rezultate cu obiectivele stabilite în planificarea precedentă;

- acţionarea în funcţie de consecinţele acestei comparaţii.

Cheia (punctul forte) controlului constă în a se stabili dinainte indicatorii obiectivi de măsurare.

Indicatorii informează unitatea în legătură cu evoluţia (comportamentul) calităţii, adică în legătură cu gradul în care obiectivele şi rezultatele se interferează

Îmbunătățire

      Îmbunătățirea o putem defini ca fiind obţinerea unui randament superior celui precedent. Odată comparate obiectivele prevăzute cu rezultatele reale, se vor analiza cauzele neîndeplinirii acțiunilor proiectate şi se vor iniţia procese prin care să se elimine cauzele-sursă ale eșecului. Aceste acţiuni vor fi sintetizate într-o nouă fază de planificare, într-un nou plan de îmbunătățire. Astfel, putem observa cum ciclul calității  se reia, acesta fiind permanent.

Concluzii

      Așadar, calitatea este un scop, un obiectiv care trebuie să mobilizeze toate elementele unităţii respective. Ea indică sensul în care trebuie orientată acţiunea. Dar, dacă ne amintim ceea ce numeam calitate (satisfacerea clientului prin intermediul adaptării produsului /serviciului la necesităţile şi aşteptările sale), vom reveni asupra a ceea ce astăzi este satisfăcător şi mâine poate să nu mai fie. Putem deduce că, practic, totul este susceptibil de a fi îmbunătăţit.

 

Bibliografie:

  1.Dogaru, M., Calitatea în educație-Modulul 6, București, 2011;

  2.Asigurarea calității. Ghid pentru unitățile școlare. București,2005;

  3.Manual de evaluare internă a calității educației. București, 2011;

  4.Legea nr. 87/13/04.2006;

  5.OUG nr. 75/2005.